søndag 19. juli 2009

1.5. SALMENE — en Bibel i miniatyr

Overskriften for dette punktet er Martin Luthers. Han sa: "Du kan med rette kalle Psalteren (Salmenes bok) for en Bibel i miniatyr". Det betyr at den har et spesielt forhold både til det gamle og det nye testamentet. På mange mater kan vi kalle den for et kompendium av GT, for i Salmene finner vi essensen av hele GTs religion og tankegang. Her er noen eksempler:
  - Problematikken som vi finner hos Job, blir drøftet i Salme 73.
  - Deler av fedrehistorien og utgangen av Egypt er gjentatt i Salme 105 og 106.
  - Skapelsesberetningen har sitt poetiske motstykke i Salme 104.
Det må likevel her tilføyes at mens de historiske og profetiske bokene innehelder Guds tale til menneskene i ord og handlinger, er Salmene menneskers tale til Gud. Det er ganske vanlig å få kjøpt det nye testamente og salmene i en bok. Det må tolkes dit hen at om man skal velge bare én bok fra GT som kan gå sammen med NT så må det være salmene.

I de første århundrene etter Kristus var det vanlig at de som skulle gjøre tjeneste i kirken måtte lære salmene utenboks i tillegg til store deler av NT. Og i våre dager, når misjonærer skal oversette Bibelen til stammespråk etc., blir først evangeliene oversatt, så følger Salmene.

Man antar at 287 vers fra GT er sitert i NT, og av disse er hele 116 fra Salmene. Både Paulus brever og Hebreerbrevet blir vers fra Salmene brukt til støtte for den argumentering som blir ført. Her noen eksempler:
  - Romerne 3 inneholder sitater fra: Salme 51:6, 14:1-3, 5:10 140:4, 10:7 og 36:2
  - Romerne 15:9 og 11 siterer: Salme 18:50 og 117:1
  - Hebreerbrevets første kapittel er fullt av sitater: Salme 2:7, 45:7-8, 102:26-28, 110:1
Selv om det er lite trolig at Jesus hadde sin egen Bibel, brukte også han Salmene. Sammen med andre pilegrimer, som 12-aring på vei til Jerusalem, sang han sangene ved festreisene (120-134). Jesus brukte også Salmene til å beskrive seg selv, f. eks.:
  - I Matt. 21:16 siterer han Salme 8:3
  - I Matt. 21:42 - Salme 118:22-23
  - I Matt. 22:43-44 - Salme 110:1
Da Jesus spiste sitt siste måltid sammen med disiplene ble "Hallelsalmene" sunget (Salme 113-118):

"Da de hadde sunget lovsangen gikk de ut til Oljeberget" (Matt.26:30).

Helt til siste slutt brukte Jesus Salmene. På korset sier han:

"Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?" (Salme 22:2)
"I dine hender overgir jeg min ånd" (Salme 3l:6)

I den første kirkes gudstjenesteliv hadde salmen en sentral plass (1. Kor. l4:26), og til denne dag har den funnet sin plass l de kristnes åndelige liv. Kanskje det da er riktig som det blir hevdet: "en historie om bruk av Salmene, vil vare en historie om kirkens åndelige liv"
(George S. Gunn: ”Singers of Israel” - Cox & Wyman Ltd - Bible Guides 1963)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar