SALMENE - fem bøker?

Det er en svært lang tradisjon bak delingen av Salmene i fem bøker - ja, det går faktisk så langt tilbake som før Salmene ble oversatt til den greske versjonen av "Septuaginta" (1). Den mest sannsynlige farklaringen på femdelingen er et ønske om en viss likhet med de fem Mosebøkene - den såkalte Pentateuken. På den måten fremtrer Salmene som: "Den andre Pentateuk".
Den første Pentateuk blir assosiert med Moses, mens den andre har tilknytning til David. Se illustrasjonen nederst!


De fem bøkene er:

  1. bok (Salme 1 - 41) med unntak av 1 og 2 blir seksjonen tradisjonelt tilskrevet David.
  2. bok (Salme 42 - 72) kalles Esekias sam1ing.(Koras barn/David)
  3. bok (Salme 73 - 89) kalles Jasias samling. De fleste er trad. tilskrevet Asaf.
  4. bok (Salme 90-106) regnes som eksilsalmer (586-538 f.Kr.) - Unntak 90 (Moses) og 101 & 103 (David)
  5. bok (Salme I07 -150) kalles Hallelujasalmene, antas å være ettereksilske, men 15 tilskrives David.
De fem doksologiene
Hver av de fem bøkene avsluttes med en såkalt doksologi, d.v.s. en avsluttende lovsang:
  1. bok Salme 41:14
  2. bok Salme 72:18-19
  3. bok Salme 89:53
  4. bok Salme 106:48
  5. bok Salme 150
-----------------------------------
(1) Septuaginta er den eldste greske oversettelse av GT. Den oppstod blant hellenistiske jader i Alexandria som ikke lenger forstod hebraisk. Navnet har oversettelsen etter de ca. 70 jødiske lærde som på Ptolemaios II oppfordring kom til Alexandria for å drive med oversettelsesarbeidet. Ca. 130 f. Kr. var det meste av GT og de apokryfiske skrifter oversatt. Septuaginta siteres i NT og oversettelsen har hatt stor innflytelse på språkføringen i NT.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar